The Chedi Muscat | Spa Fitness | The Spa | Relaxation Lounge

按地区筛选:

按酒店筛选:

Spa Reception Lounge | The Chedi Muscat

精油和香薰按摩:吉合睦 GHM 的水疗秘方

14 October 2015

按摩疗法在用于缓解身体疼痛和精神压力的众多方法中一直被优先选择,但时常被人遗忘的一点是可以通过选择正确的精油与按摩疗法搭配使用,达到制衡效果。而吉合睦 GHM 和那些想在吉合睦 GHM 旗下酒店体验按...